Chính phủ TT Biden thừa nhận việc hủy bỏ đường ống Keystone làm mất hàng chục ngàn việc làm