Chính sách zero COVID của ĐCSTQ tàn phá nền kinh tế Trung Quốc