Trung Quốc: Các học viện khoa học hàng đầu mất đi nhiều chuyên gia vì COVID