Chính trị gia hàng đầu: Nông dân Hà Lan đang nổi dậy chống lại cuộc Đại Tái Thiết