Chuẩn bị chiến tranh? Trung Quốc muốn tuyển cựu chiến binh và sinh viên