Chuẩn bị sẵn sàng cho AI: Những bài học từ quá khứ