Chương trình Bảo đảm Thu nhập bắt đầu với 1,000 cư dân Quận Los Angeles