Nghịch lý dữ liệu: Khi biên chế tăng, ngày càng ít người Mỹ làm việc