Hoa Kỳ: Chi phí thực tế gia tăng trong thời kỳ lạm phát