Chương trình PPP của liên bang đã xóa 809 triệu USD nợ cho các công ty luật hàng đầu