Chuyên gia bàn về các luận điểm trong bài diễn văn của ông Tập Cận Bình về hai bờ eo biển