Chuyên gia cho rằng khuyến nghị mới về thịt của WHO mang tính ‘chính trị’

Một nhà nghiên cứu cho biết: “Có một khuynh hướng tư tưởng đã thúc đẩy phần lớn khuyến nghị đó.”