Chuyên gia: Kế hoạch chi tiêu cho khí hậu sẽ không giúp ích cho khí hậu, mà sẽ đẩy quốc gia đến chế độ toàn trị