Chuyên gia không tin chính sách sẽ giải quyết được bong bóng địa ốc Trung Quốc