Chuyên gia: Trung Quốc có ‘một lợi thế’ so với sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ