Chuyên gia: Trung Quốc tìm cách thống trị cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư