Chuyên gia: Trung Quốc vũ khí hóa vấn đề fentanyl chống lại Mỹ