Có khả năng tự kỷ luật thì mới có cơ hội thành công!