Cơ quan giám sát tiết lộ khoản thanh toán bí mật 350 triệu USD cho ông Fauci và những người khác