Có tiến triển ở mặt trận Bắc Kinh?

Tán dương bây giờ là quá sớm. Những lời tán dương nên được thay thế bằng sự hiểu biết thực tế về bản chất thất thường của chính quyền Trung Quốc.