Đừng dễ dàng cúi đầu trước ĐCSTQ

Đừng mơ tưởng hão tuyền về ĐCSTQ. Họ sẽ không thay đổi.