Cụ ông 98 tuổi vẫn làm việc 7 ngày/tuần chia sẻ bí quyết trường thọ