Cuộc chiến cho ‘quyền sửa chữa’ thiết bị của nông dân lan rộng khi có thêm các tiểu bang thúc đẩy ủng hộ dự luật