Cuộc chiến về sự thật trong thế giới này và thế giới tiếp theo