Người có ảnh hưởng trực tuyến đăng meme về bà Hillary Clinton bị kết tội can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016