Cuộc đua vào chức thống đốc Arizona quá sít sao để dự đoán kết quả; bà Lake thu hẹp khoảng cách trong đêm bầu cử