Cuộc đua vào Hạ viện Hoa Kỳ sít sao hơn khi Đảng Dân Chủ giành được 4 ghế