Cựu Dân biểu Nunes: Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là ‘phi chính trị hóa hệ thống tư pháp’