California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang