Cuộc khủng hoảng COVID của Trung Quốc là một ‘bản cáo trạng khủng khiếp’ về sự lãnh đạo của Mỹ