Cuộc khủng hoảng fentanyl ở Mỹ: Một lỗ hổng lớn cần một giải pháp mạnh mẽ