Cựu Bộ trưởng Quốc phòng: Chính sách Một Trung Quốc ‘không còn hiệu quả’