Cựu nghị sĩ: Cả hai đảng đều thiếu khả năng lãnh đạo khi nói đến Trung Quốc