Cựu TT Trump: Tất cả các tài liệu ở Mar-a-Lago đã được ‘giải mật’