Đại học Mỹ thừa nhận có thể đã vi phạm pháp luật trong hợp đồng với phòng thí nghiệm Vũ Hán