Đảng Cộng Hòa yêu cầu các cơ quan chấm dứt tài trợ kinh phí cho EcoHealth