Thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện: Trung Quốc có tham vọng vũ khí sinh học rất lâu trước đại dịch