Đảng Dân Chủ có ‘một thương hiệu bị hủy hoại,’ được cho là ‘cực đoan’ và ‘xa rời thực tế’