Đảng Dân Chủ lên kế hoạch cho 3 tuần bận rộn với phiên họp cuối cùng của Quốc hội nhiệm kỳ 117