Đầu tư danh mục của Hoa Kỳ đổ vào Trung Quốc, đặt ra rủi ro