‘Đây là gia đình tôi’: Câu chuyện của một người Mỹ bảo vệ tự do tại Trung Quốc và Hoa Kỳ