DC dỡ bỏ hầu hết các quy định đeo khẩu trang trong nhà vào tuần tới