Đề mục 42 sắp hết hiệu lực khi hàng ngàn người di cư tiếp cận biên giới phía Nam Hoa Kỳ