#DemCast nâng cuộc chiến chống lại sự thật của Đảng Dân Chủ lên một mức độ nguy hiểm hơn nhiều