Thăm dò: Ngày càng ít cử tri tự nhận là người theo phái thiên tả