‘Địa ngục trần gian’: Cựu học sinh tiết lộ sự ngược đãi trong trường giáo dục đặc biệt ở Trung Quốc