Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ đưa ra thông báo về các lá phiếu gửi qua thư trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ