Người Israel kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc