Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận về mức trần nợ