Đoạn phim bodycam mới thu hút thêm sự quan tâm đến việc phát hành 14,000 giờ video về ngày 06/01